Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Ιδιωτικών Έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος LEADER / CLLD

Σέρρες, 25 Αυγούστου 2023

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ιδιωτικά Έργα  του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία αυτή αφορά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας πέντε(5)  εργάσιμων ημερών να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά  τεκμηρίωσης όπως αυτά περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια 1 & 4 του Παραρτήματος ΙΙ-1: «Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Μεραρχίας 67, 1ος όροφος.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. στα τηλέφωνα 2321064402 & 2321064403 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: leader@aneser.gr

 

 

Για την «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.»

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER

Παναγιώτης Σπυρόπουλος