Παροχή διευκρινήσεων επί της υπ’ αρ. 1461/30-11-2021 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου του έργου “Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων”

Σέρρες, 10 Ιανουαρίου 2022

                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 0012

 

                                                                             ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», θα γίνει την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00.

 

Για την ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

 

 

Δημήτριος Καριπίδης

Πρόεδρος Δ.Σ.