Προμήθεια αναλωσίμων και γραφικής ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Σέρρες, 16 Ιουνίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 0776

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την υπ’ αρ. 36/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
  3. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Για τον σκοπό αυτό, προσκαλεί τους:

  1. Μ. & Ε. Τοσουνίδου Ο.Ε.», Πριγκ. Χριστοφόρου 1, Σέρρες 

να υποβάλλει σχετική έγγραφη προσφορά.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν οι οικονομικοί φορείς, στους οποίους απευθύνεται η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Ο παραλήπτης της παρούσας καλείται να υποβάλει προσφορά στο πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122, με την ένδειξη «Υποβολή Προσφοράς» ή ηλεκτρονικά με email στο aneser@aneser.gr, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο info@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064403, 2321064402 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Ταπάσκος Στέφανος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος