Προμήθεια ενός Η/Υ και οθόνης για τις ανάγκες της Ο.Τ.Δ. LEADER/CLLD

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 5 Αυγούστου 2020

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την υπ’ αρ. απόφαση της ΕΔΠ LEADER
  3. Τις ανάγκες της ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με το  άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια ενός Η/Υ και μίας οθόνης για τις ανάγκες λειτουργίας της ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER CLLD.

Όπως αναλυτικά περιγράφεται και κατωτέρω, η προμήθεια αφορά συστήματα Η/Υ για τυπική χρήση γραφείου αποτελούμενα από επώνυμα δομικά στοιχεία (modules) καλής ποιότητας και με μεγάλη διάρκεια εγγύησης on site.

 

Συνημμένα:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση