Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικών για τις ανάγκες λειτουργίας της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 19/4/2021

Αρ. Πρωτ. 0343

 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την υπ’ αρ. 16α/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
3. Τις ανάγκες της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
Ανακοινώνει ότι
Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικών για τις ανάγκες λειτουργίας της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. και της ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER CLLD.
Όπως αναλυτικά περιγράφεται και κατωτέρω, η προμήθεια αφορά συστήματα Η/Υ για τυπική χρήση γραφείου αποτελούμενα από επώνυμα δομικά στοιχεία (modules) καλής ποιότητας και με μεγάλη διάρκεια εγγύησης on site και λογισμικά.
Το συνολικό έργο, αφορά τα εξής διακριτά τμήματα :
Α) Προμήθεια νέου ψηφιακού εξοπλισμού περιλαμβανομένων και λογισμικών
Β) Αναβάθμιση υφιστάμενου ψηφιακού εξοπλισμού, περιλαμβανομένων και λογισμικών
Γ) Παροχή υπηρεσιών Εγκατάστασης / Παραμετροποίησης
Δ) Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για διάρκεια τριών (3) ετών μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανωτέρω εξοπλισμού

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier), μέχρι τις 26/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Νικόλαος Ανοιξιάδης) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης