Προμήθεια παραδοσιακών γυναικείων και ανδρικών φορεσιών για τις ανάγκες του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά

Σέρρες, 22 Οκτωβρίου 2020

Ο Εκπολιτιστικός  Σύλλογος  Εμμανουήλ Παπά έχοντας υπόψη:

  1. Την απόφαση ένταξης Πράξεων στο Τοπ. Πρόγρ. LEADER / CLLD Ν. Σερρών, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011306443
  2. Τις ανάγκες του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της σχετικής Δαπάνης.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια παραδοσιακών γυναικείων και ανδρικών φορεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER CLLD.

Όπως αναλυτικά περιγράφεται και κατωτέρω, η παρούσα αφορά την προμήθεια παραδοσιακών γυναικείων και ανδρικών φορεσιών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν σχετική προσφορά, σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του έργου και τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier), μέχρι τις 29/10/2020 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία του Συλλόγου.

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών.

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο demat@otenet.gr  ή τηλεφωνικά στο τηλ. 6972 444396 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Εμμανουήλ Παπά

Εύα Πιένκος -Ματάκου

Πρόεδρος

Συνημμένα:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση