Προμήθεια σκευασμάτων για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Σερρών

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες 
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 8 Απριλίου 2020
Αρ. πρωτ. : 0400

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την υπ’ αρ. 35/2020 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκευασμάτων για την εφαρμογή επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών σε τμήμα του Ν. Σερρών για το έτος 2020. Ειδικότερα, η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.  προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας των κάτωθι σκευασμάτων:

  • 250 λίτρων σκευάσματος με  Δραστική ουσία το βιολογικό παράγοντα Bacillus thuringiensis (Bti) και συγκεκριμένα το  εγκεκριμένο  σκεύασμα  VECTOBAC 12 AS (Αρ. έγκρισης: ΤΠ18-0246),
  • 250 λίτρων σκευάσματος (συμπυκνωμένου εναιωρήματος)  με δραστική ουσία το ρυθμιστή ανάπτυξης (IGR εντομοκτόνο) diflubenzuron και συγκεκριμένα το εγκεκριμένο σκεύασμα  DU-DIM 15 SC (Αρ. έγκρισης 12467)
  • 300 κιλών σκευάσματος σε μορφή ταμπλέτας με δραστική ουσία το ρυθμιστή ανάπτυξης (IGR εντομοκτόνο) diflubenzuron και συγκεκριμένα το εγκεκριμένο σκεύασμα  DU-DIM 2 DT (Αρ. έγκρισης 12484)
  • 100 λίτρων φαρμάκου με συνδυασμό των δραστικών ουσιών Permethrin και Tetramethrin
  • 50 λίτρων φαρμάκου με δραστική ουσία εναλλακτικών τρόπων (Aquatain)

Στα πλαίσια αυτά προσκαλεί τις φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν σκευάσματα με τις ανωτέρω δραστικές ουσίες να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω ποσοτήτων των προαναφερθέντων σκευασμάτων.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά (στο aneser@aneser.gr) ή ταχυδρομικά (στη διεύθυνση Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122) μέχρι την 28η Απριλίου 2020 και ώρα 15:00. Οι προσφορές που υποβάλλονται εντύπως θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064403, 2321064402 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Ιωάννης Μωυσιάδης
Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συνημμένα:
https://www.aneser.gr/wp-content/uploads/2020/04/Πρόσκληση-φαρμάκων-2020-2_signed_Kimdis.pdf