Προμήθεια σκευασμάτων για το έτος 2024 στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Σερρών

Σέρρες, 10 Μαΐου 2024

Αρ. Πρωτ.: 0921

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.) έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την Δ1α/Γ.Π. οικ 15226/12.03.2024 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας περί προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, ενημέρωσης και προφύλαξης κοινού για το έτος 2024
  3. Την υπ. αριθμ. 8/2022 Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούσε την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Σερρών το έτος 2022-2024
  4. Την από 7-6-2022 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμ. Παππά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης, Σερρών και Σιντικής και της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Επίγειο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για τα έτη 2022 – 2024»
  5. Την υπ’ αρ. 20β/2024 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκευασμάτων για την εφαρμογή επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών σε Δήμους του Ν. Σερρών για το έτος 2024. Ειδικότερα, η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας των κάτωθι σκευασμάτων:

  • 240 λίτρων σκευάσματος με δραστική ουσία το βιολογικό παράγοντα Bacillus thuringiensis (Bti)
  • 240 λίτρων σκευάσματος με συνδυασμό των δραστικών ουσιών Permethrin και Tetramethrin
  • 900 ταμπλέτες σκευάσματος με δραστική ουσία Pyriproxyfen (Ταμπλέτες Προνυμφοκτόνο)

Στα πλαίσια αυτά προσκαλεί τις φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν σκευάσματα με τις ανωτέρω δραστικές ουσίες να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω ποσοτήτων των προαναφερθέντων σκευασμάτων.

Γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς ανά σκεύασμα.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά (στο aneser@aneser.gr) ή ταχυδρομικά (στη διεύθυνση Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122) μέχρι την Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00. Οι προσφορές που υποβάλλονται εντύπως θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064403, 2321064402 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

 

Συνημμένα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος