Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Σ.Μ.Ε. CLLD/LEADER)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ


www.aneser.gr |e-mail: info@aneser.gr

Σέρρες, 18 Οκτωβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 0802

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) λειτουργώντας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 24/2019 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER (Ε.Δ.Π.L)

Ανακοινώνει

την έναρξη υποβολής προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου ενός (1) Έμπειρου συνεργάτη επιστήμονα Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. (Εξειδικευμένο μέλος ομάδας έργου), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.4, «Στήριξη για τη λειτουργία της Ο.Τ.Δ. και την εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού», ης πράξης : Μέτρο 19 του Π.Α.Α. 2014-2020 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις 29/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά) στα Γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. στις Σέρρες, οδός Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, στο Πρωτόκολλο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το αναλυτικό τεύχος και το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε ιδιοχείρως από τα γραφεία της εταιρείας στις Σέρρες, Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού επικοινωνήσουν πρώτα με email στο aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδια υπάλληλος κα Ελένη Τριανταφύλλου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

          Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & της Ε.Δ.Π.L.

Ιωάννης Μωυσιάδης