Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα της 1ης Προκήρυξης LEADER / CLLD (μετά την εκδίκαση των ενστάσεων)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 04 Φεβρουαρίου 2020

Η ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των προσφυγών που υποβλήθηκαν από υποψήφιους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξη Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος LEADER / CLLD Μέτρου 19.2 του ΠΑΑ.

Κατόπιν αυτών ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων μετά την εκδίκαση ενστάσεων της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν μέσω τους συνδέσμου τους στο ΟΠΣΑΑ (https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login) χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους, να λάβουν γνώση του αναλυτικού αποτελέσματος διοικητικού ελέγχου της αίτησης στήριξης.

Η διαδικασία ένταξης των έργων θα ολοκληρωθεί μετά την έγκριση του αιτήματος υπερδέσμευσης πιστώσεων που υποβλήθηκε στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 – 2020