Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην 2η Προκήρυξη Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος LEADER / CLLD Μέτρου 19.2 του ΠΑΑ

Σέρρες, 15 Ιανουαρίου 2024

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει / κοινοποιεί τον Προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην 2η Προκήρυξη Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα του  Τοπικού Προγράμματος LEADER / CLLD Μέτρου 19.2 του ΠΑΑ, μετά και από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης τους από την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αριθμ. 1/2024 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος,  λαμβάνοντας υπόψη το  άρθρο 31, παράγραφος 11, της ΥΑ 1337/4-5-2022,  καθώς στις περιπτώσεις όπου δυνητικός δικαιούχος είναι η ίδια η ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα), είτε φορέας μέλος της ΕΔΠ, είτε φορέας μέλος του Δ.Σ., είτε φορέας μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ, η διαδικασία της αξιολόγησης  διενεργείται από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας και οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν μέσω τους συνδέσμου τους στο ΟΠΣΑΑ  (χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους) να λάβουν γνώση του αναλυτικού αποτελέσματος διοικητικού  ελέγχου της αίτησης στήριξης.

Όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 0355/ 30-3-2023 Πρόσκληση του Προγράμματος και στην υπ’ αριθμ. 1337/4-5-2022 Υπουργική Απόφαση που διέπει την υλοποίηση του, οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής κατά του προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ και το αποδεικτικό κατάθεσης της, αποστέλλεται στην ΟΤΔ μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται). Η προσφυγή υποβάλλεται  εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίηση στον δικαιούχο, του τελικού Πίνακα Αποτελεσμάτων και εξετάζεται από την επιτροπή προσφυγών της ΟΤΔ.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Πρόεδρος της ΕΔΠL

 

Συνημμένα:

Πίνακας κατάταξης