Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα της 2ης Προκήρυξης LEADER / CLLD

Σέρρες, 19 Ιανουαρίου 2024

Μετά την ολοκλήρωση του Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. (για πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα), η Ο.Τ.Δ. ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης των Αιτήσεων Στήριξης που έχουν υποβληθεί.

Ο εν λόγω Πίνακας Αποτελεσμάτων είναι  προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών, λαμβανομένου υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δυνητικών δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά Υποδράση.

Επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) με την ανάλογη τεκμηρίωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά εργάσιμων (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης τους.

Η προσφυγή οριστικοποιείται στο ΠΣΚΕ και ο  δικαιούχος έχει την υποχρέωση την επομένη της ηλεκτρονικής υποβολής να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης της ένστασης υπογεγραμμένο και τον φυσικό φάκελο της αίτησης ένστασης μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά (εάν απαιτούνται), στην ΟΤΔ σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο «Οδηγό Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής» αμέσως παρακάτω.

Η ΟΤΔ έχει προβεί ήδη σε διαδικασίες για την υπερδέσμευση πόρων, με σκοπό την ένταξη εφόσον καταστεί δυνατόν του συνόλου των θετικά  αξιολογημένων  επενδυτικών σχεδίων.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Πρόεδρος της ΕΔΠL

Συνημμένα:

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης