Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα της 1ης Προκήρυξης LEADER / CLLD

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες 
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 19 Δεκεμβρίου 2019

Η ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά την 1η Προκήρυξη Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος LEADER / CLLD Μέτρου 19.2 του ΠΑΑ μετά και από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης τους από την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και την διαδικασία δειγματοληπτικού Ελέγχου από την ΕΥΔ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατόπιν αυτών ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν μέσω τους συνδέσμου τους στο ΟΠΣΑΑ (https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login) χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους, να λάβουν γνώση του αναλυτικού αποτελέσματος διοικητικού ελέγχου της αίτησης στήριξης.

Όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 0186/20-4-2018 Πρόσκληση του Προγράμματος και στην υπ’ αριθμ. 13215 30-11-2017 Υπουργική Απόφαση που διέπει την υλοποίηση του, οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής κατά του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ και το αποδεικτικό κατάθεσης της, αποστέλλεται στην ΟΤΔ (Οδηγίες καταχώρησης ενδικοφανούς προσφυγής στο ΟΠΣΑΑ). Η προσφυγή υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση στον δικαιούχο, του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων και εξετάζεται από την επιτροπή προσφυγών της ΟΤΔ.