Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 28/12/2022

Σέρρες, 1 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των  Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών» και δ.τ.  «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. » Αρ. Μητρώου Α.Ε. 32575/59/Β/94/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113316252000

 

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4548/2018, με τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας  και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας, ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, στις 28 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου Σερρών, ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την 30η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου Σερρών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος LEADER (στο πλαίσιο της παρέμβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027) και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή αυτή (ΕΔΠL 2023-2027).
  2. Λοιπά θέματα – Ενημέρωση

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 22), πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας (ή στο Τ.Π.Δ. ή σε μια τραπεζική εταιρεία) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

 

 

Δημήτριος Καριπίδης

Πρόεδρος του Δ.Σ.