Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των Μετόχων της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

δ.τ. « ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. »

Εκπόνηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Β. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 62121, Σέρρες

Αρ. Μητρώου Α.Ε. 32575/59/Β/94/13

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113316252000

Σέρρες, 18 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. & δ.τ.  «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  Α.Ε.»

  
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 409/86,  με τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας,  ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία  Ο.Τ.Α.,  σε  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση,  την 15η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής του Διοικητηρίου Σερρών,  για τη  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί προσαρμογής της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4674/2020,
  2. Απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως το ποσό προκύπτει από την συνταχθείσα οικονομοτεχνική μελέτη για τις ανάγκες προσαρμογής της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4674/2020
  3. Λοιπά θέματα – Ενημέρωση

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 22), πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας (ή στο Τ.Π.Δ. ή σε μια τραπεζική εταιρεία) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Μωυσιάδης