Πρόσκληση ανάθεσης συστήματος ποιότητας ΑΝΕΣΕΡ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει την προσαρμογή του συστήματος ποιότητας της ΑΝΕΣΕΡ στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015. Ειδικότερα οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

  • Σύνταξη διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών
  • Ανάλυση ωφελουμένων μερών
  • Διαδικασία διαχείρισης γνώσης
  • Διαδικασία διαχείρισης αλλαγών

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει έως το ύψος των #1.000,00€# πλέον Φ.Π.Α.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέχρι την Τρίτη 27/3/2018 και ώρα 15:00. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται στα τηλ. 2321064402 & 2321064403, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα Ελένη Τριανταφύλλου.

Σέρρες, 23 Μαρτίου 2018