Πρόσκληση γενικής συνέλευσης των Μετόχων της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

δ.τ. « ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. »

Εκπόνηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Β. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 62121, Σέρρες

Αρ. Μητρώου Α.Ε. 32575/59/Β/94/13

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113316252000

Σέρρες, 14 Αυγούστου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Ετήσια Γενική  Συνέλευση των  Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  δ.τ.  «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. »

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4548/2018, με τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας  και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας, ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, την 9η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου Σερρών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης 2019», μετά από ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 2019 (διαχειριστική περίοδος 01-01-2019 έως 31-12-2019)
  3. Ορισμός ή μη Ορκωτών ελεγκτών για τη Χρήση 2020
  4. Καθορισμός, ή μη, αποζημίωσης Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020
  5. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. για την προσαρμογή της στις διατάξεις του Ν. 4674/2020 και την μετατροπή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ
  6. Έγκριση κανονισμού εσωτερικών υπηρεσιών σύμφωνα με το σημείο α. της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020
  7. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 22), πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας (ή στο Τ.Π.Δ. ή σε μια τραπεζική εταιρεία) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την 25η Σεπτεμβρίου 2020,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου Σερρών

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  

Ιωάννης  Μωυσιάδης