Πρόσκληση για προμήθεια σκευασμάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.), στα πλαίσια της εφαρμογής επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών σε τμήμα του Ν. Σερρών για το έτος 2015, προτίθεται να προβεί, στην προμήθεια των κάτωθι σκευασμάτων:

o   Έως 100 λίτρων  φαρμάκου με δραστική ουσία Bacillus thuringiensis israelensis
o   Έως 300 κιλών φαρμάκου με δραστική ουσία το Diflubenzuron σε κοκκώδη μορφή,
o   Έως 200 κιλών φαρμάκου με δραστική ουσία το Diflubenzuron σε ταμπλέτες
o   Έως 200 λίτρων φαρμάκου με δραστική ουσία το Diflubenzuron σε υγρή μορφή
o   Έως 200 κιλών φαρμάκου με δραστική ουσία το Diflubenzuron σε αναβράζοντα δισκία
o   Έως 100 κιλών φαρμάκου με δραστική ουσία permethrin

Προσκαλεί   
 
τις φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν σκευάσματα με τις ανωτέρω δραστικές ουσίες να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω ποσοτήτων των προαναφερθέντων σκευασμάτων.
Επίσης, γίνονται δεκτές και προσφορές για ουσίες εναλλακτικών τρόπων καταπολέμησης κουνουπιών.
Κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή.
Τρόπος υποβολής: Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά μέχρι την 28η Μαΐου 2015 και ώρα 15:00. Οι προσφορές που υποβάλλονται εντύπως θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα
Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού
Τόπος παράδοσης: Ο Ανάδοχος οφείλει να μεταφέρει με δική του δαπάνη τα πωληθέντα σκευάσματα, στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. που βρίσκονται στις Σέρρες
Ημερομηνία παρασκευής σκευάσματος: Η ημερομηνία παρασκευής των σκευασμάτων θα πρέπει να είναι μετά την 1/1/2014. Σε κάθε περίπτωση το σκεύασμα θα πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 3 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης του σκευάσματος.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε είτε στον κ. Καλογερούδη Ι. είτε στον κ. Μαυρουδή Γ., τηλ. 2321064402 & 2321064403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Σέρρες, 21 Μαΐου 2015