Πρόσκληση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από το Επιμελητήριο Σερρών

Το Επιμελητήριο Σερρών, ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συνεργώ στην Απασχόληση», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα- ελεύθερους επαγγελματίες) για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης έργου με έναν Πολιτικό Μηχανικό, στο πλαίσιο της ενταγμένης  Πράξης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Σερρών».
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προφορών η 9η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 14.00μμ.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης.
 
Συνημμένα