Πρόσκληση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ΤΟΠ.Σ.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ»

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.)  ανακοινώνει την πρόθεση  σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Νομό Σερρών» από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην Απασχόληση» στην οποία συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος. Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:

–    Τέσσερις (4) Γεωπόνους ΠΕ
–    Έναν (1) Οικονομολόγο ΠΕ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των συνημμένων δικαιολογητικών είναι η 5η Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά) με την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», στα Γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στις Σέρρες, Οδός Β. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Τ.K. 62122, στο Πρωτόκολλο, μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης. Υπεύθυνη για παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είναι η κα Τριανταφύλλου Ελένη, οδός Β. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Τ.K. 62122, τηλ. 2321064402-3.

Σχετικά αρχεία :

Αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης
Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος