Πρόσκληση για το έργο «Μίσθωση εκθεσιακού περιπτέρου για τη συμμετοχή της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην Serexpo 2023»

Σέρρες, 12 Σεπτεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 1413

ΠΡΟΣ:   ΕΠΑΝΕΣΕΡ

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών (ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.) έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την υπ’ αρ. 46/2023 απόφαση της ΕΔΠ της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
  3. Τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος
  4. Το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα
  5. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Ανακοινώνει

Την έγκριση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για το έργο «Μίσθωση εκθεσιακού περιπτέρου για τη συμμετοχή της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην Serexpo 2023», το οποίο η ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμφωνα με το Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων Κωδικός CPV: 70220000-9 – Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχει ο οικονομικός φορέας, στον οποίο απευθύνεται η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Ο παραλήπτης της παρούσας καλείται να υποβάλει προσφορά στο πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122, με την ένδειξη «Υποβολή Προσφοράς» ή με email στο aneser@aneser.gr, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064403, 2321064402 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος