Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Βασ.  Αλεξάνδρου  2, Τ.Κ. 62122,  Σέρρες
Τηλ.  +30 23210 64402 &+30 23210 64403  |Fax +30 23210 99639
e-mail: info@aneser.gr |www.aneser.gr

Σέρρες, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Ο πρόεδρος του ΕΦ ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ, καλεί την

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.,

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 23/09/2020 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 09/10/2020 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων)

Προσκλήσεις – Ενημερωτικό υλικό

  1. Πρόσκληση 1
  2. Πρόσκληση 1