Πρόσκληση εκδήλωσης για απευθείας ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος αξιολόγησης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER»

Σέρρες, 05 Αυγούστου 2021

Αρ. Πρωτ.: 0887

ΠΡΟΣ:

 1. DCS ΙΚΕ
 2. Innovatia Systems
 3. project4

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»
 2. Το άρθρο 2 παρ. 5, στοιχ. στ του Ν. 4674/2020
 3. Την Εγκύκλιο 200/16-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών
 4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ)
 5. Την υπ’ αρ. 42/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Ανακοινώνει ότι

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Την υπ’ αρ. 25/2021 απόφαση της ΕΔΠ της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
 3. Τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος
 4. Το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα
 5. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με το  άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Υποστήριξη της Τοπικής Ομάδας στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας  του Τοπικού Προγράμματος στο πλαίσιο της δράσης 19.4.2.3 «Υποστηρικτικές Ενέργειες – Ενέργειες Αξιολόγησης»   του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER), του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020».

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier), μέχρι τις 17 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση