Πρόσκληση εκδήλωσης για την προμήθεια σκευασμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Σερρών

Σέρρες, 08 Ιουνίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 0572

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την υπ’ αρ. 28β/2021 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκευασμάτων για την εφαρμογή επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών σε Δήμους του Ν. Σερρών για το έτος 2021. Ειδικότερα, η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας των κάτωθι σκευασμάτων:

  • 120 λίτρων σκευάσματος με Δραστική ουσία το βιολογικό παράγοντα Bacillus thuringiensis (Bti) και συγκεκριμένα το εγκεκριμένο σκεύασμα VECTOBAC 12 AS (Αρ. έγκρισης:ΤΠ18-0246),
  • 350 λίτρων σκευάσματος (συμπυκνωμένου εναιωρήματος) με δραστική ουσία το ρυθμιστή ανάπτυξης (IGR εντομοκτόνο) diflubenzuron και συγκεκριμένα το εγκεκριμένο σκεύασμα DU-DIM 15 SC (Αρ. έγκρισης 12467)
  • 315 κιλών σκευάσματος σε μορφή ταμπλέτας με δραστική ουσία το ρυθμιστή ανάπτυξης (IGR εντομοκτόνο) diflubenzuron και συγκεκριμένα το εγκεκριμένο σκεύασμα DU-DIM 2 DT (Αρ. έγκρισης 12484)
  • 50 λίτρων φαρμάκου με συνδυασμό των δραστικών ουσιών Permethrin και Tetramethrin
  • 40 λίτρων φαρμάκου με δραστική ουσία εναλλακτικών τρόπων (Aquatain)

Στα πλαίσια αυτά προσκαλεί τις φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν σκευάσματα με τις ανωτέρω δραστικές ουσίες να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω ποσοτήτων των προαναφερθέντων σκευασμάτων.

Γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς ανά σκεύασμα.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά (στο aneser@aneser.gr) ή ταχυδρομικά (στη διεύθυνση Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122) μέχρι την 14η Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00. Οι προσφορές που υποβάλλονται εντύπως θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064403, 2321064402 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση