Πρόσκληση εκδήλωσης για την πρόσληψη Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΕΣΕΡ

Επανάληψη στο ορθό

Ως προς την καταληκτική ημερομηνία & τους δικαιούχους υποβολής

Σέρρες, 12 Οκτωβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 1246

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»
  2. Το άρθρο 2 παρ. 5, στοιχ. στ του Ν. 4674/2020
  3. Την Εγκύκλιο 200/16-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών
  4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ)
  5. Την υπ’ αρ. 67/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Ανακοινώνει ότι

Προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟY ΣΕΡΡΩΝ»  και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.» για την ανάληψη των καθηκόντων όπως αυτά περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. και στο θεσμικό πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD προκειμένου να αναλάβει μέλος της ομάδας τοπικής δράσης.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικού, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

  • ιδιώτες μηχανικούς
  • υπάλληλους ΟΤΑ-μετόχων  που μπορούν να μετακινηθούν
  • υπαλλήλους Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι μπορούν να αποσπαστούν

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά) στα Γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. στις Σέρρες, οδός Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, στο Πρωτόκολλο.

Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικά θα πρέπει ο φάκελος συμμετοχής να περιέλθει στο πρωτόκολλο της εταιρείας μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις / φάκελοι συμμετοχής οι οποίοι θα παραληφθούν από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης.

Αντικατάσταση του φακέλου ή διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων ή δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση