Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σύναψη ΣΜΕ στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ηράκλειας

Σέρρες, 22 Ιουνίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 0637

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»
 2. Το ισχύον καταστατικό της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε με αριθμ. ΓΕΜΗ 113316252000
 3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και το Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία
 4. Το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου.
 5. Την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125/07.07.2016), που τροποποιεί την παρ. 4 του 30 του ν.4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε και συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
 6. Το νόμο υπ’ αρ. 4452/2014 (άρθρο 21)
 7. Το άρθρο 2 και ειδικότερα την παρ. 5β και το άρθρο 121 του Ν. 4674/2020 για την αναπτυξιακή στρατηγική των ΟΤΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα
 9. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
 10. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ)
 11. Την υπ’ αρ. 38/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. αναφορικά με την έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηράκλειας και της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας για την επίβλεψη έργων»
 12. Τις ανάγκες περεταίρω στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε βάσει των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί.
 13. Την υπ’ αρ. 39/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. αναφορικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την : «Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας για την επίβλεψη έργων».

Ανακοινώνει

Την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε) με συνολικά δύο (2) άτομα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝ.Ε.ΕΣΕΡ Α.Ε στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης: Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας για την επίβλεψη έργων», συνολικής διάρκειας εφτά (7) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης εφόσον παραταθεί. 

Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:

 • Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Π.Ε Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του περιγραφόμενου έργου και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Η Αναλυτική Πρόσκληση με τα παραρτήματά έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο της εταιρίας www.aneser.gr καθώς και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις 01 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά) στα Γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. στις Σέρρες, οδός Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, στο Πρωτόκολλο με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παραρτήματα Ι-ΙΙΙ (word)