Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια σκευασμάτων για το έτος 2022 στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Σερρών»

Σέρρες, 27 Ιουνίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 0669

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την Δ1α/Γ.Π. οικ 13563/04-03-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας περί προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, ενημέρωσης και προφύλαξης κοινού για το έτος 2022
  3. Την υπ. αριθμ. 8/2022 Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούσε την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Σερρών το έτος 2022-2024
  4. Την από 7-6-2022 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμ. Παππά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης, Σερρών και Σιντικής και της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Επίγειο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για τα έτη 2022 – 2024»
  5. Την υπ’ αρ. 37α/2022 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκευασμάτων για την εφαρμογή επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών σε Δήμους του Ν. Σερρών για το έτος 2022. Ειδικότερα, η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας των κάτωθι σκευασμάτων:

  • 300 λίτρων σκευάσματος (συμπυκνωμένου εναιωρήματος) με δραστική ουσία το ρυθμιστή ανάπτυξης (IGR εντομοκτόνο) diflubenzuron και συγκεκριμένα το εγκεκριμένο σκεύασμα DU-DIM 15 SC (Αρ. έγκρισης 12467)
  • 415 κιλών σκευάσματος σε μορφή ταμπλέτας με δραστική ουσία το ρυθμιστή ανάπτυξης (IGR εντομοκτόνο) diflubenzuron και συγκεκριμένα το εγκεκριμένο σκεύασμα DU-DIM 2 DT (Αρ. έγκρισης 12484)
  • 250 λίτρων σκευάσματος με Δραστική ουσία το βιολογικό παράγοντα Bacillus thuringiensis (Bti) και συγκεκριμένα το εγκεκριμένο σκεύασμα VECTOBAC 12 AS (Αρ. έγκρισης:ΤΠ18-0246)
  • 60 λίτρων φαρμάκου με συνδυασμό των δραστικών ουσιών Permethrin και Tetramethrin
  • 60 λίτρων φαρμάκου με δραστική ουσία εναλλακτικών τρόπων (Aquatain)

Στα πλαίσια αυτά προσκαλεί τις φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν σκευάσματα με τις ανωτέρω δραστικές ουσίες να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω ποσοτήτων των προαναφερθέντων σκευασμάτων.

Γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς ανά σκεύασμα.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά (στο aneser@aneser.gr) ή ταχυδρομικά (στη διεύθυνση Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122) μέχρι την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00. Οι προσφορές που υποβάλλονται εντύπως θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064403, 2321064402 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Δημήτριος Καριπίδης

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος