Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου: «Σύνδεση της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. με το δίκτυο της τηλεθέρμανσης και εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων»

Σέρρες, 04 Νοεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 1438

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την υπ’ αρ. 90/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
  3. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Για τον σκοπό αυτό, προσκαλεί τους:

  1. Χατζηεφραιμίδης Βασ. Νικόλαος, Ταχ. Δ/νση: Αθαν. Αργυρού 55, Σέρρες: Τ.Κ.62124, τηλ.: 6987311795, E-mail: nikosevg@hotmail.com

να υποβάλλουν σχετική έγγραφη προσφορά.

Ο παραλήπτης της παρούσας καλείται να υποβάλει προσφορά στο πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122, με την ένδειξη «Υποβολή Προσφοράς» ή με email στο aneser@aneser.gr, το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο info@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064403, 2321064402 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Ταπάσκος Στέφανος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος