Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης των στελεχών της ΟΤΔ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει την εκπαίδευση –  επιμόρφωση των στελεχών της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) αλλά και των εκπροσώπων των φορέων που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του προγράμματος (τα μέλη του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων) σε θέματα  εφαρμογής στου Ν. 4412/2016.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος