Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης για την κατάρτιση πρότασης για το LEADER της περιόδου 2023-2027»

Σέρρες, 16 Δεκεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 1718

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την υπ’ αρ. 88/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
  3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2545/10/10/2022 (ΦΕΚ 5361/Β/2022) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
  4. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Για τον σκοπό αυτό, προσκαλεί τους:

  1. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., Αντ. Τρίτση 21, Πυλαία Θεσσαλονίκη ΤΚ 555 35, Τηλ. 2310-804008, E-mail: info@euroconsultants.com.gr
  2. BEE GROUP AE, Παλαιολόγου 19, 412 23, Λάρισα, Τηλ. 2410 554 045, E-mail: info@bee.gr
  3. ΕΥΡΩΤΕΚ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Αντ. Τρίτση 21, Πυλαία Θεσσαλονίκη ΤΚ 57001, ΤΘ:22461, Τηλ.    2310-804180, E-mail: info@eurotec.com.gr

να υποβάλλουν σχετική έγγραφη προσφορά.

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν οι οικονομικοί φορείς, στους οποίους απευθύνεται η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Οι παραλήπτες της παρούσας καλούνται να υποβάλουν προσφορά στο πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122, με την ένδειξη «Υποβολή Προσφοράς» ή με email στο aneser@aneser.gr, το αργότερο σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο info@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδια υπάλληλος κ. Ελένη Τριανταφύλλου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος