Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σύναψη ΣΜΕ στα πλαίσια της από 23/06/2023 προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Βισαλτίας

Σέρρες, 06 Ιουλίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 0984

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»
 2. Το ισχύον καταστατικό της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε με αριθμ. ΓΕΜΗ 113316252000
 3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και το Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία
 4. Το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου.
 5. Την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125/07.07.2016), που τροποποιεί την παρ. 4 του 30 του ν.4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε και συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
 6. Το νόμο υπ’ αρ. 4452/2014 (άρθρο 21)
 7. Το άρθρο 2 και ειδικότερα την παρ. 5β και το άρθρο 121 του Ν. 4674/2020 για την αναπτυξιακή στρατηγική των ΟΤΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα
 9. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
 10. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ)
 11. Την υπ’ αρ. 103/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βισαλτίας περί «Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε. καθορισμός των όρων, για την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βισαλτίας για την επίβλεψη έργων»
 12. Το με αριθμό Πρωτ. 83.663 – 09/06/2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με το οποίο επικυρώνεται η υπ’ αρ. 103/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βισαλτίας.
 13. Την υπ’ αρ. 46/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε περί «Σύναψης προγραμματικής σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 2 του Ν. 4674/2020, όπως ισχύουν μεταξύ αναθετουσών αρχών ΟΤΑ Α’ Βαθμού «Δήμος Βισαλτίας» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.» για την πράξη: «Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για την επίβλεψη έργων».
 14. Την από 23/06/2023 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βισαλτίας και της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βισαλτίας για την επίβλεψη έργων»
 15. Τις ανάγκες περεταίρω στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε βάσει των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί.
 16. Την υπ’ αρ. 55/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. αναφορικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την : «Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βισαλτίας για την επίβλεψη έργων».

Ανακοινώνει

Την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε) με συνολικά δύο (2) άτομα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βισαλτίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης: «Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Βισαλτίας για την επίβλεψη έργων», συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για κάθε ένα από τους δύο μηχανικούς. Η διάρκεια των συμβάσεων ξεκινά την ημέρα υπογραφής αυτών. Εφόσον απαιτηθεί υπάρχει η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης, εφόσον αυτή παραταθεί. Δεν προβλέπεται αύξηση των αμοιβών των δύο (2) μηχανικών σε περίπτωση αύξησης της χρονικής διάρκειας των Συμβάσεων Μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.).    

Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:

 • Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών ή 1 Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής και 1 Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων.

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του περιγραφόμενου έργου και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Η Αναλυτική Πρόσκληση με τα παραρτήματά έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο της εταιρίας www.aneser.gr καθώς και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις 18 Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά) στα Γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. στις Σέρρες, οδός Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, στο Πρωτόκολλο με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το παρόν τεύχος και το έντυπο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα www.aneser.gr. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το παρόν τεύχος και το έντυπο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε ιδιοχείρως από τα γραφεία της εταιρείας στις Σέρρες, Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού επικοινωνήσουν πρώτα με email στο tapaskos.aneser@gmail.com ή τηλεφωνικά στο τηλ. 23210 – 64402 (εσωτερικό 926 αρμόδιος υπάλληλος κ. Ταπάσκος Στέφανος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παραρτήματα Ι-ΙΙΙ (word)