Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Ανακατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου για τη συμμετοχή της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην Serexpo 2023»

Σέρρες, 12 Σεπτεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 1412

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών (ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.) έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την υπ’ αρ. 46/2023 απόφαση της ΕΔΠ της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
  3. Τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος
  4. Το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα
  5. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Η υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το αρ. 118 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α7147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Για τον σκοπό αυτό, προσκαλεί τους:

  1. Πισώκα Μαρία

Δημ. Μαρούλη 51 – Σέρρες

ΑΦΜ 100872284

Τηλ.  6946504262

Email: mariapisoka@gmail.com

  1. Πράμας Κ. Ιωάννης

Ερυθρού Σταυρού 12 – Σέρρες

ΑΦΜ 101984151

Τηλ. 2321 0 55201

Email: pramasprint@hotmail.com

  1. Φιδάνη Ιωάν. Αναστασία

Βασ. Βασιλείου 10 – Σέρρες

ΑΦΜ 120105768

Τηλ. 2321 0 54123

Email: forum-ad@otenet.gr

να υποβάλλουν σχετική έγγραφη προσφορά.

Ο παραλήπτης της παρούσας καλείται να υποβάλει προσφορά στο πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122, με την ένδειξη «Υποβολή Προσφοράς» ή με email στο aneser@aneser.gr, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας Πρόσκλησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064403, 2321064402 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος