Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Σύναψη ΣΜΕ στο πλαίσιο του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας (Σ.Δ.Σ.) «Φάροι Γνώσης και Καινοτομίας»

Σέρρες, 17 Οκτωβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 1617

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:

 1. το Ν. 4548/2018 περί αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών,
 2. τον Κανονισμό της εταιρείας περί ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,
 3. τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας,
 4. το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου,
 5. την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου,
 6. την με αριθ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με θέμα: Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,
 7. τα άρθρα 681 και επ του Αστικού Κώδικα,
 8. την υπ΄ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’3521): Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς»,
 9. την υπ΄ αριθ. 11508 (ΦΕΚ 4153/22-12-2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Υλοποίηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων των Μέτρων 6 και 19 του ΠΑΑ 2014-2020,
 10. την υπ΄ αριθ. 0765/16.9.2016 υποβληθείσα και εγκριθείσα πρόταση προγράμματος στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.,
 11. την με αριθ. πρωτ.: 3206/12-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης, σύμφωνα με την οποία η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.) αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) / Δικαιούχο του τοπικού προγράμματος που είναι συγχρηματοδοτούμενο ως προς την κάλυψη των αμοιβών του προσωπικού της,
 12. το ΦΕΚ 326/Β΄/29-01-2021 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 6344/26-09- 2019 υπουργικής απόφασης: «Πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.3 ’’Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)’’ του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020» (Β’ 3769),
 13. την υπ΄ αριθ. 4257/18-10-2021 Απόφαση ένταξης (κυρίως φάσης) σχεδίου δράσης με τίτλο: «Φάροι Γνώσης και Καινοτομίας» στο Πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3- Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία,
 14. το από 26.08.2021 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων για την υλοποίηση του ως άνω Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας, «Φάροι Γνώσης και Καινοτομίας» του υπομέτρου 19.3 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER.
 15. το από 10.07.2023 Τροποποιημένο Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων για την υλοποίηση του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Φάροι Γνώσης και Καινοτομίας» του υπομέτρου 19.3 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER
 16. την υπ΄ αριθ. 43/2023 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. περί έγκρισης και δημοσιοποίησης της υπόψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με απόφοιτο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής ή Ανώτατης Εκπαίδευσης σε τομείς όπως: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών, Πληροφορικής κ.ά. στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Β2: «Δημιουργία Φάρων Γνώσης και Καινοτομίας σε κάθε Ο.Τ.Δ.» του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας (Σ.Δ.Σ.) «Φάροι Γνώσης και Καινοτομίας» του υπομέτρου 19.3 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση του Παραρτήματος 1 και να την υποβάλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής με την επισήμανση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία», είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, είτε με ταχυμεταφορά, στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. μέχρι τις 30/10/2023 και ώρα 14.00, στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεραρχίας 67 , 62124 Σέρρες.

Υπεύθυνος για τη διανομή της Προκήρυξης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είναι η  κα. Τριανταφύλλου Ελένη  (Γενική Διευθύντρια / Συντονίστρια της  ΟΤΔ), στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε., οδός Μεραρχίας 67 , 62124, Σέρρες, τηλ. 23210 64402-3.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παραρτήματα Ι-ΙΙΙ (word)