Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επαναπιστοποίηση των συστημάτων Διαχείρισης

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τνα αναθέσει την επαναπιστοποίηση των συστημάτων Διαχείρισης τα οποία εφαρμόζει σύμφωνα με τα πρότυπα ΙSO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1429:2008.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος