Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου D3.6.2_ Capacity building trainings

Σέρρες, 31 Αυγούστου 2021

Αρ. Πρωτ.: 1001

ΠΡΟΣ:

  1. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ε.Π.Ε  (kek-sp@otenet.gr)
  2. Κ.Δ.Β.Μ. 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (info@kekpkm.gr)
  3. Μ.Ε.Κ. Κ.Δ.Β.Μ. 2 Α.Ε. (thessaloniki@mesogeiako.gr)

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244
  3. Την υπ’ αριθ. B2.6c.20/29-11-2019 σύμβαση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου STRYMONAS COOPERATION COORDINATION με ακρωνύμιο «River PLUS» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014 -2020
  4. Την με αρ. 22α/19-5-2021 Απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. για την έγκριση διενέργειας της παρούσας

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου  D3.6.2_ Capacity building trainings (Π3.6.2_Εκπαίδευση ανάπτυξης ικανοτήτων), προϋπολογισμού 10.645,02€, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Strymonas Cooperation Corridor και ακρωνύμιο River Plus του προγράμματος INTERREG V-A CBC PROGRAM GREECE – BULGARIA 2014 – 2020, σε συγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα.

Η υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το αρ. 118 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α7147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Για τον σκοπό αυτό, προσκαλεί τους:

  1. ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ε.Π.Ε  (kek-sp@otenet.gr)
  2. Κ.Δ.Β.Μ. 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ( info@kekpkm.gr)
  3. Μ.Ε.Κ. Κ.Δ.Β.Μ. 2 Α.Ε. (thessaloniki@mesogeiako.gr)

να υποβάλλουν σχετική έγγραφη προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier), μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης

Συνημμένα:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση