Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση χώρων της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.»

Σέρρες, 22 Ιουνίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 0634

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την υπ’ αρ. 27/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
  3. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Για τον σκοπό αυτό, προσκαλεί τους:

  • Παναγιώτης Νικ. Δεστάνης
  • Θωμάς Βασ. Ζαχαρίας
  • Αθανάσιος Παυλ. Ιορδανίδης

να υποβάλλουν σχετική έγγραφη προσφορά.

Αντικείμενο του έργου είναι η «Διαμόρφωση χώρων της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.» και περιλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. με σκοπό την αναβάθμιση και την ανακαίνιση των υφιστάμενων χώρων των κτιρίων.

Βασικός στόχος των προτεινόμενων επεμβάσεων και εργασιών στο εσωτερικό του κτιρίου είναι η συνολική αναβάθμισή τους, προκειμένου να διαμορφωθεί χώρος για την στέγαση του τμήματος της τεχνικής υπηρεσίας της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Στις απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες που αφορούν την ανακαίνιση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

Όλες οι εργασίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα εκτελεστούν έτσι όπως περιγράφονται στην παρούσα και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εφτακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ (4.775,00€) πλέον Φ.Π.Α..

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier), 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο info@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδια υπάλληλος κ. Ελένη Τριανταφύλλου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καριπίδης