Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των ενταγμένων έργων του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD»

Σέρρες, 22 Ιουνίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 0635

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών (ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.) έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την υπ’ αρ. 28/2022 απόφαση της ΕΔΠ της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
  3. Τις ανάγκες του τοπικού προγράμματος
  4. Το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα
  5. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Η υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το αρ. 118 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α7147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Για τον σκοπό αυτό, προσκαλεί τους:

  1. Decus
  2. F-network
  3. In Tech

να υποβάλλουν σχετική έγγραφη προσφορά.

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ανάπτυξη και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των ενταγμένων έργων του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD, αξιοποιώντας την διαδικτυακή εφαρμογή της Microsoft Sharepoint.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των Πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€) πλέον Φ.Π.Α..

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier), 30 Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο info@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδια υπάλληλος κ. Ελένη Τριανταφύλλου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ

Παναγιώτης Σπυρόπουλος