Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση εγγυητικών επιστολών (27/4/2010)

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. καλεί τα ενδιαφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην πόλη των Σερρών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για τα παρακάτω αντικείμενα :

  • Κόστος προμήθειας εγγυητικών επιστολών
  • Ύψος επιτοκίου καταθέσεων – χορηγήσεων
  • Συνολικό ύψος ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν (εντός σφραγισμένου φακέλου) μέχρι την Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 και ώρα 12:00μ. στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Βασ. Αλεξάνδρου 2 – Τ.Κ. 62 122 Σέρρες – 2ος όροφος.

Περισσότερα:

  1. Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση εγγυητικών επιστολών
  2. Υπ’ αρίθμ. πρωτ. 3185/13.4.2009 Υπουργική Απόφαση για την κατοχύρωση των αποτελεσμάτων
  3. Υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5954/2.7.2009 Υπουργική Απόφαση για την κατανομή πιστώσεων
  4. Υπ’ αρίθμ. πρωτ. 401/10.3.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος
  5. Διάγραμμα κλιμάκωσης ανωτάτων ορίων εγγυητικώνεπιστολών προγράμματος LEADER
  6. Υπόδειγμα εντύπου προσφοράς