Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Βροντούς

Σέρρες, 2 Ιουνίου 2021

Ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  Άνω Βροντούς – Η Συνάντηση έχοντας υπόψη:

  1. Την απόφαση ένταξης Πράξεων στο Τοπ. Πρόγρ. LEADER / CLLD Ν. Σερρών, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011413240
  2. Τις ανάγκες του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Βροντούς – Η Συνάντηση

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της σχετικής Δαπάνης.

Αντικείμενο του έργου αποτελoύν οι κτιριακές εργασίες και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του συλλόγου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER CLLD.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier), μέχρι τις 11/06/2021 στα γραφεία του Συλλόγου.

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών.

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο vrontas@gmail.com ή τηλεφωνικά στο τηλ.  6972721201 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για τον Πολιτιστικό  Σύλλογο  Άνω Βροντούς – Η Συνάντηση

Ο Πρόεδρος

Καλφόγλου Αναστάσιος

Συνημμένα:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση