Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύναψης ΣΜΕ στα πλαίσια της προγραμματικής με την ΔΕΥΑΣΙ

Σέρρες, 01 Μαΐου 2024

Αρ. Πρωτ.: 0562

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:

 

 1. Το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»
 2. Το ισχύον καταστατικό της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε με αριθμ. ΓΕΜΗ 113316252000
 3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και το Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία
 4. Το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου.
 5. Την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125/07.07.2016), που τροποποιεί την παρ. 4 του 30 του ν.4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε και συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
 6. Το νόμο υπ’ αρ. 4452/2014 (άρθρο 21)
 7. Το άρθρο 2 και ειδικότερα την παρ. 5β και το άρθρο 121 του Ν. 4674/2020 για την αναπτυξιακή στρατηγική των ΟΤΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα
 9. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
 10. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ)
 11. Την υπ’ αρ. 62/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής με θέμα: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 όπως ισχύουν, μεταξύ αναθετουσών αρχών «Δ.Ε.Υ.Α Σιντικής» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.» για την πράξη: «Υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α Σιντικής για την ενίσχυση της τεχνικής/επιχειρησιακής της επάρκειας για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση επέκταση του διυλιστηρίου πόσιμου νερού στη Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου».
 12. Το με αριθμό Πρωτ. 207.572 – 02/09/2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με το οποίο επικυρώνεται η υπ’ αρ. 62/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής.
 13. Την υπ’ αρ. 50/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε με θέμα: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑΣΙ και της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
 14. Την από 06/10/2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΣΙ και της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο «Παροχή Τεχνικής και Διοικητικής υποστήριξης της ΔΕΥΑΣΙ για την υλοποίηση του έργου: Αναβάθμιση – επέκταση του διυλιστηρίου πόσιμου νερού στη Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου»
 15. Τις ανάγκες περεταίρω στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε βάσει των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί.
 16. Την υπ’ αρ. 24 – 23/04/2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. αναφορικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη ΔΕΥΑΣΙ στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης παροχής τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, για την υλοποίηση του έργου: «Αναβάθμιση – επέκταση του διυλιστηρίου πόσιμου νερού στη Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου».

Ανακοινώνει

Την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε) με συνολικά δύο (2) άτομα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ. και επίβλεψης της προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση – επέκταση του διυλιστηρίου πόσιμου νερού στη Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου». Η συνολική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δέκα πέντε (15) μήνες, για κάθε ένα από τους δύο μηχανικούς. Η διάρκεια των συμβάσεων ξεκινά την ημέρα υπογραφής αυτών. Εφόσον απαιτηθεί, υπάρχει η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης, εφόσον αυτή παραταθεί. Δεν προβλέπεται αύξηση των αμοιβών των δύο (2) μηχανικών σε περίπτωση αύξησης της χρονικής διάρκειας των Συμβάσεων Μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.).    

Συγκεκριμένα η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:

 • Ένα (1) Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε.
 • Ένα (1) Χημικό Μηχανικό Π.Ε.

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του περιγραφόμενου έργου και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις 16 Μαΐου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά) στα Γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. στις Σέρρες, οδός Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, στο Πρωτόκολλο με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το παρόν τεύχος και το έντυπο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα www.aneser.gr. σε μορφή pdf. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο υπάλληλο της Τ.Υ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. κ. Ταπάσκο Στέφανο.    

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Συνημμένα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος