Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύναψης ΣΜΕ

Σέρρες, 27 Μαρτίου 2024

Αρ. Πρωτ.: 0562

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»
2. Το ισχύον καταστατικό της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε με αριθμ. ΓΕΜΗ 113316252000
3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και το Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία
4. Το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου
5. Την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125/07.07.2016), που τροποποιεί την παρ. 4 του 30 του ν.4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε και συμβάσεις ορισμένου χρόνου
6. Το νόμο υπ’ αρ. 4452/2014 (άρθρο 21)
7. Το άρθρο 2 και ειδικότερα την παρ. 5β και το άρθρο 121 του Ν. 4674/2020 για την αναπτυξιακή στρατηγική των ΟΤΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα
9. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
10. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ)
11. Την 8/2022 Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Σερρών περί έγκρισης των όρων της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Επίγειο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για τα έτη 2022 – 2023 – 2024».
12. Την από 07/06/2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων Αμφίπολης, Βισαλτίας, Εμμ. Παπά, Ηράκλειας, Νέας Ζίχνης, Σερρών και Σιντικής και της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. για την πράξη με τίτλο «Επίγειο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για τα έτη 2022 – 2023 – 2024»
13. Τις ανάγκες περεταίρω στελέχωσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε βάσει των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί
14. Την υπ’ αρ. 11β/2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. αναφορικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την : «Επίγειο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για τα έτη 2022 – 2023 – 2024».
Ανακοινώνει
Την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε) με συνολικά δύο (2) άτομα για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΑΝ.Ε.ΕΣΕΡ Α.Ε στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Επίγειο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για τα έτη 2022 – 2023 – 2024», από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου μέχρι την χρονική λήξη της προγραμματικής σύμβασης και με δυνατότητα χρονικής παράτασης, χωρίς παράλληλη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.
Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:
• Δύο (2) άτομα με ειδικότητα Π.Ε. Γεωπόνου
Σημειώνεται ότι το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του περιγραφόμενου έργου και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους, μέχρι τις 5/4/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά) στα Γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. στις Σέρρες, οδός Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, στο Πρωτόκολλο με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το παρόν τεύχος και το έντυπο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε ιδιοχείρως από τα γραφεία της εταιρείας στις Σέρρες, Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού επικοινωνήσουν πρώτα με email στο aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Συνημμένα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος