Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πολιτιστικού Συλλόγου Προμαχώνα “Οι Ακρίτες”

Προμαχώνας,  26 Απριλίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πολιτιστικού Συλλόγου Προμαχώνα “Οι Ακρίτες” Για απευθείας ανάθεση του έργου:

“Προμήθεια εξοπλισμού για την διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεις για την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Προμαχώνα” του Πολιτιστικού Συλλόγου Προμαχώνα “Οι Ακρίτες

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα  «Οι Ακρίτες» έχοντας υπόψη:

  1. Την απόφαση ένταξης Πράξεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER / CLLD Ν. Σερρών, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0045937071
  2. Τις ανάγκες του Πολιτιστικού Συλλόγου Προμαχώνα «Οι Ακρίτες»

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της σχετικής Δαπάνης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν σχετική προσφορά, σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του έργου και τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier), μέχρι τις 17/5/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συλλόγου.

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών.

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο roula_kara@yahoo.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 6983149389 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Προμαχώνα «Οι Ακρίτες»

 

H Πρόεδρος

Θεοδώρα Καραβασιλείου

 

Συνημμένα

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος