Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Συλλόγου Ποντίων Νομού Σερρών “Εύξεινος Λέσχη”

Σέρρες, 24 Νοεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ. 1/24-11-2022

Κοινοποίηση: ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Η Επιτροπή Διαχείρισης της πράξης  «ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ  ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» του Φορέα Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Σερρών σε συνέχεια της με αρ. Πρωτ. 18/2018 πρόσκλησης, με Κωδικό: 19.2.4.5_1/Μ2641520 της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπ. Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση: 19.2.4»  Υποδράση: 19.2.4.5»  του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και στο οποίο υπεβλήθη πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο:

«ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ  ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

«Ίχνη πορείας από την εκρίζωση των εκ Πόντου και Καυκάσου Ελλήνων και αποτυπώματα αυτών μετά την εγκατάστασή τους στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών», κωδικό ΟΠΣΑΑ:19.2.4.5_1/

Μ2641520 και συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 44.000,00 € και λαμβάνοντας υπόψιν την Υπ΄αριθμ. 1691/17-3-2020 Απόφαση Ένταξης Πράξεων της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Τοπικό Πρόγραμμα LEADER /CLLD Ν. Σερρών η οποία οριστικοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1691/17-3-2020 απόφαση της ΠΚΜ και αφορά το έργο σας με Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0011415855 και Τίτλο « ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» σε συνέχεια :

 1. Των αιτήσεων στήριξης προς την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την ένταξη των πράξεων στο ΠΑΑ 2014-2020 , όπως υποβλήθηκαν στο ΟΠΣΑΑ,
 2. Των αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου , όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο φύλλο διοικητικού ελέγχου στο ΟΠΣΑΑ και στον πίνακα αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν,
 3. Της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 308/23.1.2020 θετικής γνωμοδότησης της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με την μεταφορά πόρων μεταξύ θεματικών κατευθύνσεων,
 4. Της υπ΄αριθμ πρωτ. 846/19.2.2020 Έγκρισης Προγραμματικής Υπερδέσμευσης πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 5. Της υπ΄αριθμ 1/2020 απόφασης της ΕΔΠ με την οποία οριστικοποιούνται οι τελικοί πίνακες κατάταξης ανά υποδράση,

προσκαλεί εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα ακόλουθα υποέργα, όπως αυτά περιγράφονται και στον αναλυτικό προϋπολογισμό της πράξης κατά τον εκτιμώμενο χρόνο περάτωσης της, ήτοι τον Ιούνιο  του 2023. Την εκτίμηση του εύλογου κόστους κάθε προσφοράς ιδιωτών επαγγελματιών, μετά από διασταυρωτικούς ελέγχους προσφορών ομοειδών προϊόντων, προκειμένου η περάτωση του έργου να καταστεί δυνατή, καθόλα νόμιμη και κυρίως υλοποιήσιμη θα την ολοκληρώσει η Επιτροπή Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Φορέα της πράξης.

Ο εκτιμώμενος χρόνος υποβολής προσφορών είναι δέκα ημέρες και εκτιμάται η 25/11/2022 ως ημερομηνία έναρξης ενώ η 8/12/2022 ως ημερομηνία λήξης.

Ειδικότερα οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις ακόλουθες εκτιμώμενες δαπάνες των υποέργων. Λόγω της φύσεως των εργασιών του έργου δύναται η κατά μέρος ή και η εν συνόλω υποβολή προσφορών.

Αναλυτικότερα,

Υποέργο 2.  «Μουσικές Διαδρομές»

Αναλυτικότερα η κάθε παραπάνω ενέργεια αφορά ταυτόχρονα δαπάνες που προκύπτουν για:

 1. Κατασκευή των μουσικών οργάνων: Νταούλι, Ούτι, Νταϊρέ, Ποντιακή λύρα, Κλαρίνο, Κεμανέ, Ζουρνά, Αγγείον, Γαβάλ’ και τα εξαρτήματα τόσο των πνευστών, κρουστών και έγχορδων όσο και τις θήκες αυτών. Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Υποέργο 3.  «Μορφές στο φως»

 1. Δημιουργία και κατασκευή 10 παιδικών, 10 γυναικείων, και 10 ανδρικών φορεσιών, συνολικής δαπάνης 6000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
 2. Δημιουργία και κατασκευή 10 φορητών προθηκών, φύλαξης και παρουσίασης, με ενσωματωμένο μηχανισμό ελέγχου υγρασίας και θερμοκρασίας και ρυθμιζόμενο φωτισμό, συνολικής δαπάνης 12.000 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
 3. Διοργάνωση τεσσάρων εκδηλώσεων παρουσίασης-έκθεσης της συλλογής, συνολικής δαπάνης 2.000 ευρώ, που επιμερίζεται σε:

Εκτυπώσεις υλικού προβολής 1.000 ευρώ

Μεταφορά προθηκών- εργατικά 1.000 ευρώ.

Υποέργο 4. «Συνθέσεις Πολιτισμού»

Οι δαπάνες που αφορούν τη συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνουν:

 1. Εκτυπώσεις υλικού προβολής (αφίσες- προσκλήσεις- banners) δαπάνης ύψους 2.000 ευρώ.
 2. Οπτικο-ακουστική κάλυψη-φωτισμό δαπάνης ύψους 3.000 ευρώ.
 3. Επιμέλεια- τεχνική υποστήριξη- εργατικά, δαπάνης ύψους 1.000 ευρώ.
 4. Αμοιβές μουσικών, δαπάνης ύψους 2.500 ευρώ.

Σέρρες 24/11/2022

Η επιτροπή αξιολόγησης  και διαχείρισης

του Φορέα της πράξης