Πρόσκληση επιλογής ωφελουμένων στα πλαίσια του ΤΟΠΣΑ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην Απασχόληση» με εταίρους:
α) Την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.,
β) Το Δήμο Σερρών,
γ) Την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ),
δ) Το Εργατικό Κέντρο Νομού Σερρών,
ε) Το Επιμελητήριο Σερρών,
στ) Το Τ.Ε.Ι. Σερρών,
ζ) Το ΚΕΚ Εύβουλος,
η) Το ΚΕΚ INV+,
θ) Το ΚΕΚ ΓΗ
ι) Την Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.
 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προσκαλεί Δημότες ή Μόνιμους κατοίκους του Δήμου Σερρών που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες δυνητικών ωφελουμένων:

  • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
  • Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση
  • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011.
να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξή τους στις Δράσεις του Σχεδίου.

Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα γίνει η προετοιμασία 140 ωφελουμένων ώστε κάποιοι από αυτούς (άνεργοι) να ενταχθούν στην αγοράς και ορισμένοι άλλοι να εφαρμόσουν καινοτομίες στην επιχειρηματική δράση, λειτουργώντας παράλληλα ως πιλότοι δημιουργίας απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας.

Δράσεις στις οποίες συμμετέχουν οι ωφελούμενοι είναι :
Α)  Ενέργειες δικτύωσης
Β) Συμβουλευτική Υποστήριξη (Διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων, Συμβουλευτική απασχόλησης, Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας)
Γ)  6 προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 70 ωρών το καθένα
 
Την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το έντυπο της αίτησης συμμετοχής και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μπορείτε να τα πληροφορηθείτε από την ιστοσελίδα της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. (www.aneser.gr) και από τα γραφεία των εταίρων της σύμπραξης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν εντύπως αιτήσεις για ένταξη στο σχέδιο δράσης από 11/04/2013 έως και 08/05/2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 15:00 στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Βασ. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 62100 Σέρρες.
 
Συνημμένα: