Πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. καλεί τα ενδιαφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται με υποκαταστήματά τους στην πόλη των Σερρών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις κάτωθι υπηρεσίες:

1. Έκδοση εγγυητικών επιστολών

  • συμμετοχής σε διαγωνισμούς
  • καλής εκτέλεσης
  • λήψης προκαταβολών

2. Δημιουργία έντοκων τραπεζικών λογαριασμών για κάθε εγκεκριμένο πρόγραμμα

3. Λοιπών τραπεζικών προϊόντων

Οι προσφορές όσων θέλουν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, Τ.Κ. 62100, Σέρρες μέχρι την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην έκδοση της εγγυητικής επιστολής του Μέτρου 19.4 (ύψους 755.000€) και στο άνοιγμα έντοκου λογαριασμού στο οποίο θα κατατεθεί το ποσό της προκαταβολής.   

Διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (στα τηλ. 2321064402 & 2321064403, 6942559383, 6987710791, email: aneser@aneser.gr) από την κ. Ελένη Τριανταφύλλου και από τον κ. Ιωάννη Καλογερούδη.