Πρόσκληση σε Ετήσια ΓΣ των Μετόχων της εταιρείας έτους 2023

Σέρρες, 03 Ιουλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Ετήσια Γενική Συνέλευση των  Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών» και δ.τ.  «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. » Αρ. Μητρώου Α.Ε. 32575/59/Β/94/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113316252000

 

Σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4548/2018, με τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας  και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας, ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, στις 26 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου Σερρών, ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την 31η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου Σερρών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης 2022», μετά από ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 2022 (διαχειριστική περίοδος 01-01-2022 έως 31-12-2022)
  3. Ορισμός ή μη Ορκωτών ελεγκτών για τη Χρήση 2022
  4. Καθορισμός, ή μη, αποζημίωσης Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023
  5. Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.
  6. Λοιπά θέματα – Ενημέρωση

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 22), πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας (ή στο Τ.Π.Δ. ή σε μια τραπεζική εταιρεία) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Δημήτριος Καριπίδης

Πρόεδρος του Δ.Σ.