Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την Προγραμματική Σύμβαση

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) λειτουργώντας ως φορέας εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση και ανάδειξη της λίμνης Κερκίνης λαμβάνοντας υπόψη :
1. Την υπ’ αριθ. 40β/7-11-2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 22453/30-10-2014 έγγραφο του ΑΣΕΠ
3.Την από 4/7/2014 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.  για την εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση και ανάδειξη της λίμνης Κερκίνης
4. Τον Κανονισμό Οργάνωσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και ιδίως δε το Κεφάλαιο 2 ‘’Οργανόγραμμα λειτουργίας’’

Ανακοινώνει
Την πρόθεση  σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά οχτώ (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε., που εδρεύει στην οδό Β. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, Τ.Κ. 62100 για την άρτια υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. (ως φορέας υλοποίησης) για την εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση και ανάδειξη της λίμνης Κερκίνης.
Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:
•    Δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς ΠΕ
•    Έναν (1) Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
•    Έναν (1) Οικονομολόγο ΠΕ ή ΤΕ
•    Έναν (1) Γεωπόνο ΠΕ
•    Έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα ΠΕ
•    Έναν (1) Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ
•    Έναν (1) Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 1η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση και ανάδειξη της λίμνης Κερκίνης» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το αναλυτικό τεύχος και το έντυπο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε ιδιοχείρως από τα γραφεία της εταιρείας στις Σέρρες, Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού επικοινωνήσουν πρώτα με email στο info@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402-3 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Μωυσιάδης
Αντιπεριφερειάρχης Σερρών