Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «ΠΑΡΚΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ»

Σέρρες, 18 Απριλίου 2024

Αρ. Πρωτ.: 0738

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών (ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.) στα πλαίσια του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο «ΠΑΡΚΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ» το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία (Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0030371477), διοργανώνει Εκδήλωση με τίτλο “Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Πάρκο Φιλίππων – Πεδιάδα Πολιτισμού” που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και ώρα  9:00 πμ, στην Αίθουσα «Κέντρο Διερμηνείας Δήμου Αμφίπολης» της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην  Αμφίπολη Σερρών.

Στα πλαίσια αυτά η ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση για την ανάθεση της Παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης και εστίασης (catering) για την υποστήριξη της ανωτέρω εκδήλωσης όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α

CATERING

Αρ. Ατόμων

Αρ. Εκδηλώσεων

Ενδεικτική Τιμή / Άτομο

Ενδεικτική Τιμή / Άτομο

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)x(4)x(5)

1

Προμήθεια catering (μπουφέ) 40 ατόμων που θα περιλαμβάνει:

·         Φρέσκο καφέ φίλτρου συνοδευόμενο με γάλα και sticks ζάχαρης

·         Χυμοί (πορτοκάλι και ανάμικτος)

·         Κέικ σοκολάτας – βανίλιας

·         Πίτες διαφόρων ειδών (τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, λουκανοπιτάκια κλπ)

 

Επίσης θα πρέπει να διατίθενται τραπεζομάντηλα, χαρτοπετσέτες, ποτήρια

 

40

1

5,00€

200,00€

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει έως το ύψος των #200,00€# πλέον Φ.Π.Α.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων Κωδικός CPV: 55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας.

Να σημειωθεί ότι:

  • Οι προσφερόμενες τιμές είναι χωρίς Φ.Π.Α. και περιλαμβάνουν τυχόν έξοδα μεταφοράς.
  • Οι παραδόσεις των ανωτέρω υλικών θα γίνονται στην Αίθουσα «Κέντρο Διερμηνείας Δήμου Αμφίπολης» της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην Αμφίπολη Σερρών

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που θέτει η παρούσα πρόσκληση.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, λαμβάνοντας Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ08210000) – Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0030371477.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους  μέχρι τις 22 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. (Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος).  Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ).

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο info@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδια υπάλληλος κ. Ελένη Τριανταφύλλου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ

 

 

 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος