Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο «ΠΑΡΚΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ»

Σέρρες, 18 Απριλίου 2024

Αρ. Πρωτ.: 0737

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών (ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.) στα πλαίσια του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο «ΠΑΡΚΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ» το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία (με Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0030371477), διοργανώνει Εκδήλωση με τίτλο “Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Πάρκο Φιλίππων – Πεδιάδα Πολιτισμού” που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και ώρα  9:00 πμ, στην Αίθουσα «Κέντρο Διερμηνείας Δήμου Αμφίπολης» της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην  Αμφίπολη Σερρών.

Στα πλαίσια αυτά η ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της παροχή υπηρεσιών εστίασης – γεύμα εργασίας στους συνέδρους, προϋπολογισμού 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Το δείπνο εργασίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00 σε κατάλληλο χώρο – εστιατόριο (είτε του Προσφέροντος, είτε τρίτου), πλησίον του χώρου της εκδήλωσης.

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα αναλάβει να παρέχει υπηρεσίες εστίασης – γεύμα σαράντα (40) ατόμων, το οποίο θα περιλαμβάνει:

  • Ένα (1) γεύμα με κατ’ ελάχιστον τρία (3) διαφορετικά μενού προς επιλογή που θα περιλαμβάνουν τέσσερα (4) πιάτα (ορεκτικό, σαλάτα, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο) και ποτό (Κρασί/Αναψυκτικό). Σημειώνεται ότι το ένα από τα τρία μενού θα πρέπει να προσφέρει χορτοφαγικές/ νηστίσιμες επιλογές.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που θέτει η παρούσα πρόσκληση.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD LEADER» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, λαμβάνοντας Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ08210000) – Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0030371477.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους  μέχρι τις 22 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. (Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος).  Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ).

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο info@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδια υπάλληλος κ. Ελένη Τριανταφύλλου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ

 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος