Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης 1ης Προκήρυξης LEADER του άξονα 4 του ΠΑΑ

Με το παρόν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Α.Ε ΟΤΑ, σας ενημερώνει για την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER του άξονα 4 του Π.Α.Α., όπως αυτά προέκυψαν από την εκδίκαση των υποβληθείσων ενστάσεων και οριστικοποίηθηκαν με την υπ’ αρ. 54/2012 απόφαση της ΕΔΠ LEADER.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιλεγείσες και οι αποκλειόμενες προτάσεις.

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης